Σχεδιασμός custom επίπλου 01.

ProEXR File Description =Attributes= cameraAperture (float): 20.955 cameraFarClip (float): 1e+030 cameraFarRange (float): 500 cameraFov (float): 0 cameraNearClip (float): 0.1 cameraNearRange (float): 0 cameraProjection (int): 1 cameraTargetDistance (float): 622.988 cameraTransform (m44f): [{-0.549744, 0.306983, -0.776872, -425.597}, {-0.835326, -0.202032, 0.511275, 283.474}, {2.98018e-008, 0.930018, 0.367499, 266.092}, {0, 0, 0, 1}] channels (chlist) compression (compression): Zip16 dataWindow (box2i): [0, 0, 5999, 3599] displayWindow (box2i): [0, 0, 5999, 3599] gamma (float): 1 lineOrder (lineOrder): Increasing Y pixelAspectRatio (float): 1 screenWindowCenter (v2f): [0, 0] screenWindowWidth (float): 1 tiles (tiledesc): [64, 64] type (string): "tiledimage" =Channels= A (float) B (float) G (float) R (float)

ProEXR File Description =Attributes= cameraAperture (float): 20.955 cameraFarClip (float): 1e+030 cameraFarRange (float): 500 cameraFov (float): 0 cameraNearClip (float): 0.1 cameraNearRange (float): 0 cameraProjection (int): 1 cameraTargetDistance (float): 622.988 cameraTransform (m44f): [{-0.549744, 0.306983, -0.776872, -425.597}, {-0.835326, -0.202032, 0.511275, 283.474}, {2.98018e-008, 0.930018, 0.367499, 266.092}, {0, 0, 0, 1}] channels (chlist) compression (compression): Zip16 dataWindow (box2i): [0, 0, 5999, 3599] displayWindow (box2i): [0, 0, 5999, 3599] gamma (float): 1 lineOrder (lineOrder): Increasing Y pixelAspectRatio (float): 1 screenWindowCenter (v2f): [0, 0] screenWindowWidth (float): 1 tiles (tiledesc): [64, 64] type (string): "tiledimage" =Channels= A (float) B (float) G (float) R (float)

Skills: Επιπλα & κατασκευές